Gạo nếp cái hoa vàng (nếp Bắc) Gạo nếp cái hoa vàng (nếp Bắc)...